Home
Home
Praktijk
Praktijk
Diensten
Diensten
Vergoedingen
Vergoedingen
Aanmelden
Aanmelden
Kwaliteit
Kwaliteit
Downloads
Downloads
Nieuws en links

        


Betalingsvoorwaarden NIP

De cliŽnt is verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste informatie bij de eigen verzekering. In alle gevallen waarbij de zorgverzekeraar niet (meer) vergoedt, is de cliŽnt volledig verantwoordelijk voor de betalingen van in rekening gebrachte of nog te berekenen kosten.

Het kennismakingsgesprek wordt eveneens in rekening gebracht, ook als u afziet van verdere behandeling. Om voor vergoeding door de zorgverzekeraar in aanmerking te komen, dient u een verwijsbrief van uw huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist te overleggen. Verder dient u bij het eerste gesprek een verzekeringsbewijs en identiteitsbewijs mee te nemen.

Een afspraak die niet tenminste 48 uur van te voren is afgezegd, wordt rechtstreeks aan de cliŽnt in rekening gebracht voor 75% van het door de behandelaar gehanteerde tarief te weten 78,75 euro.

Een aan u gezonden nota, dient binnen 2 weken betaald te worden, dit kan door het betalen van de nota of door het verstrekken van een automatische machtiging. Bij de tweede of eventueel derde betalingsherinnering wordt Ä 25 administratiekosten in rekening gebracht. Indien betaling uitblijft, wordt de vordering ter incasso uit handen gegeven aan een incassobureau. Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste aan de cliŽnt.

Bij betalingsachterstand is de behandelaar gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat de cliŽnt aan zijn / haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.BETALINGSVOORWAARDEN:

Artikel 1

Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen de gz- psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog (hierna te noemen: behandelaar) en de patiŽnt.

Artikel 2

No-show: Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak is de behandelaar gerechtigd de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid aan de patiŽnt in rekening te brengen. Dit betekent dat de patiŽnt buiten de kosten voor de behandelingen een aparte factuur krijgt. Deze factuur moet de patiŽnt zelf betalen en kan niet bij de zorgverzekeraar ingediend worden.

Artikel 3

De door de behandelaar aan de patiŽnt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de patiŽnt binnen 14 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.

Artikel 4

Indien de patiŽnt het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de factuurdatum heeft betaald, dan krijgt de patiŽnt een laatste gelegenheid om de factuur zonder ophoging van kosten binnen 14 dagen te betalen.

Artikel 5

Voldoet de patiŽnt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de behandelaar zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Artikel 6

Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de patiŽnt. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van Ä 25.


Artikel 7

Bij betalingsachterstand is de behandelaar gerechtigd - tenzij de behandeling zich hiertegen verzet - verdere behandeling op te schorten totdat de patiŽnt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.