Home
Home
Praktijk
Praktijk
Diensten
Diensten
Vergoedingen
Vergoedingen
Aanmelden
Aanmelden
Kwaliteit
Kwaliteit
Downloads
Downloads
Nieuws en links

        


Dossier en privacy

Dossier
De informatie die u aan ons verstrekt is strikt vertrouwelijk. Deze informatie zal alleen aan anderen, zoals huisarts of bedrijfsarts, worden verstrekt als daar door u (schriftelijk) toestemming voor is gegeven.

Van de behandeling wordt een dossier bijgehouden. Alle gegevens die belangrijk zijn voor de behandeling worden daarin vastgelegd. CliŽnten hebben, vanaf 16 jaar, het alleenrecht om hun eigen dossier in te zien. Anderen mogen het dossier alleen inzien wanneer u daar schriftelijk toestemming voor geeft.

Het dossier is eigendom van de praktijk en kan dus niet worden meegenomen. Het wordt gedurende 15 jaar vanaf einde behandeling bewaard. Dat is de wettelijk verplichte termijn. Daarna wordt het dossier vernietigd. Mocht u zelf willen dat het dossier eerder vernietigd wordt, dan dient u dit schriftelijk kenbaar te maken.

Privacy
Psychologie Praktijk Leonie Bakkerhecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met uw gegevens.

Uw dossier
De wet verplicht gz-psychologen, klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen om een dossier aan te leggen. In dit dossier worden de gegevens vastgelegd die nodig zijn om goede zorg te bieden en/of zorgvuldig onderzoek te doen. De wet verplicht ons om de dossiers vijftien jaar te bewaren.

Uw rechten
U hebt als cliŽnt recht op inzage in of een afschrift van de informatie die in uw dossier is opgenomen. Mocht u in het dossier feitelijke onjuistheden aantreffen, dan kunt u ons vragen om deze informatie te verbeteren of aan te vullen. Bent u het niet eens met informatie die in het dossier is opgenomen, dan kunt u ons verzoeken een eigen verklaring (uw mening) aan het dossier toe te voegen. Ook hebt u het recht ons te verzoeken om vernietiging van (delen uit) uw dossier. Voor alle rechten geldt dat wij in principe in gaan op uw verzoek. Alleen als wij menen dat belangen van anderen, bijvoorbeeld van uw kinderen, worden geschaad,kunnen wij uw verzoek (gedeeltelijk) afwijzen.

Geheimhouding
Wij hebben als gz-psychologen een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat wij alleen met uw uitdrukkelijke toestemming met anderen over u of uw kind spreken. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet ons het recht om ook zonder uw toestemming informatie te verstrekken. In dergelijke gevallen zoeken wij als regel eerst contact met u om deze informatieverstrekking met u te bespreken.

Rechten van u en uw kinderen
Is een kind nog geen twaalf jaar oud, dan oefenen de gezaghebbende ouders zijn rechten uit.
Is een kind al wel twaalf maar nog geen zestien jaar oud, dan kunnen het kind en zijn gezaghebbende ouders beiden zijn rechten uitoefenen.
Vanaf zestien jaar oefent een jongere zijn rechten zelfstandig uit.
Is een kind vanaf twaalf jaar door een verstandelijke beperking, een psychische stoornis of om een andere reden niet in staat om zijn rechten uit te oefenen, of de gevolgen daarvan te overzien, dan oefenen zijn gezaghebbende ouders zijn rechten namens hem uit. Gaat het om een volwassene die door een beperking of stoornis zijn rechten niet kan uitoefenen,dan kan de mentor of de curator dat namens de cliŽnt doen. Is een dergelijke door de rechter benoemde vertegenwoordiger er niet,dan oefenen de ouders, broers of zussen of een meerderjarig kind van de cliŽnt de rechten van de cliŽnt uit.

Meer informatie
Voor meer informatie over het uitoefenen van uw rechten, kunt u bellen of mailen met

Mw. drs. LJM Bakker
L.Bakker@PSYLB.nl

06-27208248


Contractvrij
De reden dat PSYLB geen contracten is aangegaan met zorgverzekeraars is dat wij de privacy willen waarborgen en de gegevens niet aanleveren bij het landelijke DBC-Informatiesysteem DIS. Wij bieden u de mogelijkheid een officiŽle privacyverklaring te tekenen, waardoor geen inhoudelijke of diagnostische informatie naar de verzekeringsmaatschappij mag worden gecommuniceerd en het dossier mag niet worden ingezien. Dit in tegenstelling tot wel gecontracteerde psychologenpraktijken, die verplicht zijn de gegevens aan te leveren en de privacyverklaring achterwege te laten.


Waarom is dit belangrijk?
Allereerst omdat wij geheel vrij van de zorgverzekeraar met elkaar kunnen beslissen wat de beste zorg voor u is. Anders wordt de behandeling voor een groot deel bepaald door de zorgverzekeraar.

Naar aanleiding van een behandeling door een gecontracteerde psycholoog kan een verzekeraar u, op basis van een gestelde diagnose, in de toekomst uitsluiten voor bepaalde verzekeringen. En ook niet geheel onbelangrijk, medewerkers van verzekeraars hebben geen geheimhoudingsplicht. Iedere call center medewerker die daar werkt, kan uw gegevens inzien.

Waarom een privacyverklaring?
Sinds 1 januari 2014 geldt een wettelijke verplichting voor GGZ instellingen en vrijgevestigde GZ psychologen om gegevens van cliŽnten en de gevolgde behandeling periodiek aan te leveren aan het landelijke DBC-Informatiesysteem (DIS). Het DIS bevat o.a. informatie over de geleverde geestelijke gezondheidszorg die betaald wordt vanuit de zorgverzekeringswet.

Het DIS verstrekt de gegevens aan een vijftal publieke organisaties: het ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport), de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), het College voor Zorgverzekeringen (CVZ), het Centraal Bureau voor de Statistiek en DBC Onderhoud (Diagnose Behandeling Combinatie). Tevens kunnen de gegevens ook op aanvraag aan derden worden verstrekt.